Ochrana osobných údajov

Vitajte na webovej stránke http://www.prekab.sk/ (ďalej len "Internetový obchod").

Ceníme si Váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, je našou prioritou. Chceme, aby ste sa cítili bezpečne pri návšteve našich webových stránok, pri využívaní našich online ponúk a ako naši zákazníci (alebo ich oprávnení zástupcovia) na základe iného titulu. Je pre nás dôležité, aby ste boli informovaní o osobných údajoch, ktoré získavame pri spracovaní ponúk a poskytovaní služieb, vrátane našich online služieb, a aby ste boli oboznámení s tým, ako s nimi narábame.

PREKAB, s.r.o. (ďalej len "Prevádzkovateľ") je spoločnosť pôsobiaca v oblasti predaja elektroinštalačného priemyslu a svietidiel. Kdekoľvek Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, takéto spracúvanie sa uskutočňuje na stanovený účel, v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na naplnenie tohto stanoveného účelu. Touto informáciou Vám, ako dotknutej osobe (ďalej len "Dotknutá osoba"), poskytujeme informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"). Prevádzkovateľ môže získavať Vaše osobné údaje priamo od Vás ako Dotknutých osôb, tretích osôb (napr. Váš zamestnávateľ) alebo z verejne dostupných zdrojov (napr. registre alebo webové stránky Vášho zamestnávateľa).

Spracúvanie osobných údajov

Uzatvorenie a plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje, ako sú meno, priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a číslo bankového účtu, sú spracúvané na účely uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom. Pre potreby Vašej registrácie v zákazníckom portáli Internetového obchodu Prevádzkovateľa tiež spracúvame Vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje budú spracúvané v zákazníckom portáli počas existencie Vášho účtu minimálne po dobu nevyhnutnú na splnenie uvedeného účelu.

S cieľom dodania tovaru v rámci plnenia zmluvy môžeme spracúvať aj Vaše číslo občianskeho preukazu pre overenie totožnosti a ďalšie kontaktné údaje. Toto spracúvanie je nevyhnutné na predchádzanie podvodom pri preberaní tovaru. V prípade, že oprávnená osoba prevzíma tovar, vyhlasujete, že ste získali jej súhlas s poskytnutím údajov.

Ak zmluvu uzatvorila právnická osoba, môžeme spracúvať aj osobné údaje jej zástupcov na účely plnenia zmluvy a na predchádzanie podvodom pri preberaní tovaru. Poskytnutie údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a ich spracúvanie sa vykonáva počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho zániku na určené účely.

Plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa

V súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež na účely plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa, a to najmä v oblasti daní a účtovníctva,

V prípade, že zmluvu uzatvorila ako zákazník právnická osoba, máme oprávnený záujem spracúvať na tento účel aj osobné údaje jej zástupcov (napr. zamestnancov, štatutárnych zástupcov, splnomocnených zástupcov, kontaktných osôb) získaných v súvislosti so zmluvným vzťahom so zákazníkom.

Ak to bude relevantné, toto spracúvanie sa bude uskutočňovať len po dobu nevyhnutne potrebnú.

Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo môžeme tiež použiť na účely Vášho kontaktovania a zasielania informácií o činnosti Prevádzkovateľa o usporadúvaných akciách, ponúkaných výrobkoch, službách a iných aktivitách Prevádzkovateľa, vrátane zasielania týchto informácií prostredníctvom elektronickej pošty (najmä e-mail) spracúvame. Toto spracúvanie sa uskutočňuje na základe nášho oprávneného záujmu na priamom marketingu našich produktov a zvýšení a zefektívnení ich predaja.

Prevádzkovateľ Vás týmto ďalej informuje, že Vaša e-mailová adresa uvedená v objednávke alebo iným spôsobom poskytnutá Prevádzkovateľovi v súvislosti s nákupom tovarov u Prevádzkovateľa, môže byť v súlade s § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) využitá na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov Prevádzkovateľa , t.j. na zasielanie obchodných oznámení Prevádzkovateľa s ponukou podobných tovarov Prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty.

V prípade, ak si neprajete ďalšie zasielanie takýchto obchodných oznámení, ste oprávnený jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť takéto zasielanie obchodných oznámení, a to buď prejavením svojho nesúhlasu odkliknutím na príslušnom mieste v obchodnom oznámení alebo zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa:

Návšteva našej webovej stránky

Zaznamenávame a ukladáme IP adresu počítača, aby sme odoslali obsah našich navštívených webových stránok do Vášho počítača (napr. texty, obrázky a súbory na stiahnutie atď.) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Tieto údaje spracúvame tiež preto, aby sme identifikovali a oznámili akékoľvek protiprávne konanie. Právnym základom v tomto prípade je náš oprávnený záujem. V tomto kontexte je v našom záujme, čo sa týka spracúvania osobných údajov, zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej stránky a podnikania uskutočňovaného cez našu webovú stránku.

Pokiaľ spracúvame Vaše údaje, ako je uvedené vyššie, na účely zabezpečenia funkčnosti našej webovej stránky vo vzťahu k Vám, poskytnutie údajov je zmluvnou požiadavkou. Pre tento účel Vaše údaje spracúvame po dobu nevyhnutne potrebnú, najmä počas Vášho využívania našich webových stránok.

Odvolanie súhlasu

Ak ste súhlasili so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods.1 písmeno a) GDPR, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania na základe súhlasu až do času odvolania súhlasu. Odvolať svoj súhlas môžete zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa uvedenú na konci tohto vyhlásenia alebo telefonicky.

Poskytovanie údajov tretím stranám

Osobné údaje spracúva priamo Prevádzkovateľ alebo vybraní sprostredkovatelia, ktorí poskytujú dostatočné a primerané záruky na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti Vašich osobných údajov a postupujú pri spracúvaní na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa.

Môže ísť najmä o poskytovateľov služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene (poskytovatelia účtovných služieb alebo poskytovatelia služieb v oblasti e-mailového marketingu, IT služieb, návrhu a vývoja softvéru alebo na podporu spracovania žiadostí od zákazníkov). Externí poskytovatelia služieb sú starostlivo vyberaní a kontrolovaní v pravidelných intervaloch, aby sa zabezpečila primeraná ochrana osobných údajov.

Títo poskytovatelia služieb (sprostredkovatelia) sú viazaní našimi pokynmi. Vzhľadom na to podliehajú našim požiadavkám, ktoré zahŕňajú spracúvanie Vašich údajov výhradne v súlade s našimi pokynmi a v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Sú zmluvne zaviazaní, aby zaobchádzali s Vašimi údajmi tak, aby zachovali dôvernosť informácií a nie sú oprávnení spracúvať údaje na iné účely, ako sú dohodnuté.

Poskytnutie údajov k sprostredkovateľom sa uskutočňuje na základe čl. 28 ods. 1 GDPR.

Pri doručovaní tovarov poskytujeme Vaše údaje nevyhnutne potrebné pre doručenie externým poskytovateľom kuriérskych, resp. doručovateľských služieb. Iným tretím stranám Vaše údaje neposkytujeme (ani na komerčné účely).

Okrem vyššie spomínaného, máme právo poskytnúť Vaše osobné údaje súdom, orgánom činným v trestnom konaní a prípadne poškodeným tretím stranám bez Vášho výslovného súhlasu, ak je to potrebné na objasnenie nezákonného využívania našich služieb alebo iného protiprávneho konania alebo na uplatnenie právnych nárokov. Takéto poskytnutie sa však uskutoční iba vtedy, ak existujú konkrétne dôkazy o nezákonnom konaní alebo zneužití. Zároveň máme právnu povinnosť poskytovať na požiadanie informácie niektorým verejným orgánom.

Takéto poskytnutie údajov je založené najmä na našom oprávnenom záujme zabrániť zneužitiu, umožniť stíhanie trestných činov a zabezpečiť uplatňovanie svojich práv, ak naše záujmy prevážia nad Vašimi záujmami a právami na ochranu Vašich osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Prenos údajov do tretích krajín

V súčasnosti nie je plánovaný prenos údajov do tretích krajín. V prípade takéhoto prenosu zavedieme opatrenia potrebné pre splnenie požadovaných zákonných podmienok. Predovšetkým však budete včas informovaný o príslušných príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov v súlade s právnymi požiadavkami.

Zabezpečenie

Prevádzkovateľ realizuje vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých osobných údajov, pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Platí to aj pre všetky nakupované externé služby. Overujeme účinnosť našich opatrení na ochranu údajov a neustále ich vylepšujeme v súlade s technologickým rozvojom. Zadané osobné údaje sú šifrované počas prenosu pomocou bezpečného šifrovacieho procesu.

Cookies

Na našej webovej stránke Internetového obchodu (www.prekab.sk) používame súbory „cookies“. Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie umožňujúce identifikáciu častých návštevníkov výlučne po dobu ich návštevy stránky www.murat.sk. Cookies neobsahujú žiadne Vaše osobné údaje. Súbory „cookies“ získavame za nasledovným účelom a z nasledovných dôvodov:
a) Cookies Vám ušetrí niekoľkonásobné zadávanie údajov, uľahčuje Vám sprostredkovanie špecifického obsahu a pomáha nám identifikovať obzvlášť obľúbené oblasti online ponuky v Internetovom obchode. Okrem iného sme tak schopný zladiť obsah webovej stránky Internetového obchodu presne s Vašimi potrebami.
b) Prostredníctvom cookies zaznamenávame celkový počet návštevníkov webovej stránky Internetového obchodu v agregovanej forme, čo nám umožňuje aktualizovať a zlepšovať webovú stránku Internetového obchodu.
c) Používame cookies, aby sme lepšie zistili, ako sa využíva webová stránka Internetového obchodu, a aby sme umožnili lepšiu navigáciu na nej. Cookies nám napríklad umožňujú zistiť, či ste webovú stránku Internetového obchodu už predtým navštívili, alebo ste na tejto stránke po prvýkrát. Odoslaním objednávky nám udeľujete súhlas s používaním a získavaním súborov „cookies“, pričom podľa § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách sa za takýto Váš súhlas považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže používateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie súborov „cookies“ jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania súborov „cookies“ v prehliadači však niektoré časti alebo funkcie webovej stránky Internetového obchodu nemusia správne fungovať.

Štandardné doby na vymazanie údajov:

Pokiaľ toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov neobsahuje iné osobitné ustanovenia pre uchovávanie údajov, Vaše osobné údaje uchovávame počas doby nevyhnutnej na naplnenie stanoveného účelu. V prípade spracúvania osobných údajov na základe Vášho súhlasu, uchováme Vaše údaje len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený, resp. do doby pokým nedôjde k jeho odvolaniu.

Ďalšie používanie údajov a ich vymazanie

Akékoľvek ďalšie spracúvanie alebo používanie Vašich osobných údajov sa zvyčajne vykoná len v rozsahu povolenom na základe právneho predpisu alebo ak ste súhlasili so spracúvaním údajov. V prípade ďalšieho spracúvania na iné účely ako tie, na ktoré boli údaje pôvodne získané, Vás budeme o ďalšom použití informovať a poskytneme Vám všetky dôležité informácie pred ďalším spracúvaním.

Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov

Právo na prístup

Na požiadanie máte právo od nás získať informácie o osobných údajoch, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sme spracúvali v rozsahu, ktorý je definovaný v čl. 15 GDPR. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené adresy.

Právo na opravu

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili akékoľvek nepresnosti vo Vašich osobných údajoch, ktoré sa Vás týkajú (článok 16 GDPR). Na tento účel kontaktujte nižšie uvedenú adresu.

Právo na vymazanie

Ak máte platné právne dôvody vymedzené v čl. 17 GDPR, máte právo na okamžité vymazanie ("právo byť zabudnutý") osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Medzi tieto právne dôvody patrí: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo odvolávate svoj súhlas a neexistujú žiadne iné právne dôvody na spracúvanie; dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu (a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie - neuplatňuje sa na námietky voči priamemu marketingu). Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú adresu.

Právo na obmedzenie spracúvania

Ak sú splnené kritériá definované v čl. 18 GDPR, máte právo na obmedzenie spracúvania, ako je uvedené v predchádzajúcom článku GDPR. Podľa tohto článku sa môže požadovať obmedzenie spracúvania, najmä ak je spracúvanie nezákonné a dotknutá osoba sa bráni vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich používania, alebo ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, ak nie je jasné, či náš oprávnený dôvod na spracúvanie prevyšuje záujmy dotknutej osoby. Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú adresu.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na prenosnosť údajov, ako je definované v čl. 20 GDPR. To znamená, že máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi. Predpokladom je, že spracúvanie je založené na súhlase alebo zmluve a je vykonávané automatizovanými prostriedkami. Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú adresu.

Právo na námietku

Podľa čl. 21 GDPR máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré je založené na článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Budeme upúšťať od spracúvania Vašich osobných údajov, pokiaľ nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú Vaše záujmy, práva a slobody, alebo pokiaľ nie je účelom spracúvania preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov. Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú adresu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak si myslíte, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sme vykonali, je nezákonné alebo neprípustné, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Tento orgán môžete kontaktovať na adrese:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
www.dataprotection.gov.sk

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, žiadostí o informácie a uplatnenie práv dotknutých osôb alebo sťažností adresujte na nižšie uvedenú adresu spoločnosti (prevádzkovateľa), prípadne sa môžete obrátiť aj na našu zodpovednú osobu (DPO), ktorá je Vám k dispozícii.

Kontaktné údaje DPO:
Ing. Milan Kohút
Telefón: +421 903 244 974
e-mail: milan.kohut@prekab.sk

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
PREKAB, s.r.o.
Obchodná 4435/11,
‍018 41 Dubnica nad Váhom
Slovakia
e-mail: prekab@prekab.sk