slovenčina angličtina 
logo ISO 9001
bulletSvietidlá bulletKáble bulletElektro bulletPartneri bulletKontakt
Elektro
Naše produkty
Elektrické prístroje
1.Spínacia technika
2.Istiaca technika
» Ističe
» Poistkové odpínače
» Poistky
» Prepäťové ochrany
» Prúdové chrániče
3.Automatizačná technika
Elektroinštalačný materiál
Prúdový chránič je elektrické zariadenie (elektrický prístroj), zabezpečujúce elektrický obvod tak, aby došlo k rýchlemu odpojeniu obvodu v prípade, že dochádza k úniku (aj relatívne malej) časti elektrického prúdu mimo chránený obvod (tzv. chybový alebo poruchový prúd). K takejto situácii môže dôjsť napr. pri priamom dotyku uzemneného ľudského tela so živou časťou obvodu.
Dvojpólový prúdový chránič porovnáva veľkosť prúdu, tečúceho fázovým vodičom s veľkosťou prúdu, tečúceho neutrálnym vodičom. Pokiaľ sú veľkosti prúdov zhodné (vektorový súčet ich okamžitých hodnôt je nulový), obvod zostáva pripojený. Pri náraste prúdovej asymetrie (rozdielu veľkostí prúdov) nad určitú hodnotu, charakteristickú pre daný chránič (tzv. citlivosť chrániča), dôjde k rýchlemu odpojeniu oboch pólov chráneného obvodu. 4-pólový (3-fázový) prúdový chránič obdobne kontroluje vektorový súčet všetkých štyroch pracovných vodičov.
Na rozdiel od ističa alebo tavnej poistky, ktoré chránia obvod pred nadprúdom (nárast veľkosti prúdu nad určitú menovitú hodnotu), prúdový chránič reaguje výhradne na prúdovú asymetriu v obvode - a to už na hodnotu 100-1000 násobne menšiu než býva menovitý prúd ističa. Pre ilustráciu: typická citlivosť prúdového chrániča je 30 mA (0.03 A), pričom typický vypínací prúd ističa v domácom rozvode je 15 A. Pri priamom dotyku časti ľudského tela so živým kontaktom, resp. živou časťou zariadenia, tečie časť prúdu z obvodu cez ľudské telo do zeme. O túto veľkosť sa zvýši hodnota prúdu, tečúceho cez živý (fázový) pól prúdového chrániča. Veľkosť prúdu, tečúceho cez neživý (neutrálny) pól však zostáva nezmenená, v dôsledku čoho prúdový chránič obvod odpojí. Prúdový chránič je preto zásadný prvok ochrany voči úrazu elektrickým prúdom pri živom dotyku.
Citlivosť a reakčná doba prúdových chráničov pre ochranu pred priamym dotykom je navrhnutá tak, aby k odpojeniu obvodu došlo už pri takej veľkosti prúdovej asymetrie (5-30 mA) a v takom krátkom čase (25-40 ms), aby následky priameho dotyku neboli pre zdravého človeka nebezpečné.