slovenčina angličtina 
logo ISO 9001
bulletSvietidlá bulletKáble bulletElektro bulletPartneri bulletKontakt
Elektro
Naše produkty
Elektrické prístroje
Elektroinštalačný materiál
1.Rozvodné systémy
2.Vypínače a zásuvky
3.Priemyselné svietidlá
4.Bleskozvodový materiál
5.Ostatný elektroinštalačný materiál
» Din Lišty
» Náradie
» Parapetné žľaby
» Perforované žľaby
» Rúrky s príslušenstvom
» Sádra
» Svetelné zdroje
» Svorky
Sádra
Sadrová tenkovrstvová omietka

Výrobok: Priemyselne vyrábaná suchá omietková zmes na báze sadry na vnútorné použitie

Sadra, vápenný hydrát, plnivá, prísady

Použitie: Vápennosadrová tenkovrstvová omietka pre strojové a ručné spracovanie, s gletovaným alebo hladeným povrchom, pre priame nanášanie na podklad z pórobetónových tvárnic a betónu. Minimálna hrúbka vrstvy 4 mm.

Bezpečnostnéa hygienické predpisy:
S2: Uchovávajte mimo dosahu detí
S 22: Nevdychujte prach
S24/25: Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami
S26: V prípade kontaktu s očami je potrebné ohneď ich vymyť s veľkým množstvom vody
a vyhľadať lekársku pomoc
S 28: Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť s veľkým množstvom vody
S37: Noste vhodné rukavice
S 46: V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie
R36/38: Dráždi oči a pokožku